შავი სია   შპს „ქ გრუპი“ (ს/ნ: 404458760)


11.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190009159
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 
მიმწოდებელი: შპს „ქ გრუპი“ (ს/ნ: 404458760); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება