შავი სია   შპს „მწვანე სამყარო“ (ს/ნ: 404525064)


01.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190006430;
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „მწვანე სამყარო“ (ს/ნ: 404525064);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება