შავი სია   შპს „მაიმეტალი“ (ს/ნ: 404575465)


04.07.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“; 
ტენდერის ნომერი: 27.03.2019 № 40-270319-01 შესყიდვის ობიექტი; 
შესყიდვის ობიექტი: 34900000 – სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები; 
მიმწოდებელი: შპს „მაიმეტალი“ (ს/ნ: 404575465); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება