შავი სია   შპს „კავტრანსი“ (ს/კ: 404865053)


10.10.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: SPA170004980
შესყიდვის ობიექტი: 18300000 – ტანსაცმელი; 
მიმწოდებელი: შპს „კავტრანსი“ (ს/კ: 404865053); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება