შავი სია   შპს „თბილისი მედიკ“ (ს/ნ: 404865286)


05.10.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საუნივერსიტეტო კლინიკა; 
ტენდერის ნომერი: SPA180000609
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები; 
მიმწოდებელი: შპს „თბილისი მედიკ“ (ს/ნ: 404865286); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება