შავი სია   შპს „არტ სტუდია „Dotcomma“ (ს/კ: 404869727)


13.02.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი;
კონკურსის ნომერი: CNT160000106;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტ სტუდია „Dotcomma“ (ს/კ: 404869727); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება