შავი სია   შპს „ზუმი“ (ს/კ: 404909621)


15.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010977
შესყიდვის ობიექტი: 38800000 – საწარმოო პროცესებისა და დისტანციური მართვის მოწყობილობები; 
პრეტენდენტი: შპს „ზუმი“ (ს/კ: 404909621); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება