შავი სია   შპს „მაგნიუმი“ (ს/ნ: 405071292)


20.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT200011452;
შესყიდვის ობიექტი: 18800000 – ფეხსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „მაგნიუმი“ (ს/ნ: 405071292)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება