შავი სია   შპს „ავალონი“ (ს/ნ: 405083868)


19.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: 3.09.2018 № 18/115 (CMR180151511); 
შესყიდვის ობიექტი: 50700000 – შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „ავალონი“ (ს/ნ: 405083868); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება