შავი სია   შპს „პრომო ცენტრი“ (ს/ნ: 405086758)


20.02.2019
 
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: 06.09.2018 №147; 
შესყიდვის ობიექტი: 18400000 – სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „პრომო ცენტრი“ (ს/ნ: 405086758); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება