შავი სია   შპს „რეჯიბ“ (ს/ნ: 405104186)


13.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014719
შესყიდვის ობიექტი: 43200000 – მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები; 
მიმწოდებელი: შპს „რეჯიბ“ (ს/ნ: 405104186); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება