შავი სია   შპს „ბაბი-XXI“ (ს/ნ: 405114415)


05.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190002948;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები და 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ბაბი-XXI“ (ს/ნ: 405114415);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება