შავი სია   შპს „იუ-ეს-ეი გრუპი“ (ს/კ: 405120408)


12.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №99 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA160030013
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „იუ-ეს-ეი გრუპი“ (ს/კ: 405120408); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება