შავი სია   შპს „გერასკა“ (ს/ნ: 405145882)


27.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016266
შესყიდვის ობიექტი: 31500000 – გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; 
მიმწოდებელი: შპს „გერასკა“ (ს/ნ: 405145882); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება