შავი სია   შპს „დემ გრუპი“ (ს/კ: 405151525)


10.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA160018810
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „დემ გრუპი“ (ს/კ: 405151525); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 

განკარგულება