შავი სია   შპს „ნარინ.ჯი“ (ს/ნ: 405227419)


25.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „მუზეუმების გაერთიანება“; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 05.07.2018 №114 (CMR180129441); 
შესყიდვის ობიექტი: 32300000 – ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა; 
მიმწოდებელი: შპს „ნარინ.ჯი“ (ს/ნ: 405227419); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება