შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „ვესტინკორ ლიმითედ საქართველო“ (ს/ნ: 405251668); 825565-2 /კანადა/, 27.08.2


23.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სტადიონი“;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 27.02.2018 №14 (CMR180064915);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ვესტინკორ ლიმითედ საქართველო“ (ს/ნ: 405251668);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება