შავი სია   შპს „ვიში“ (ს/ნ: 405279078)


13.09.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სხვადასხვა კვების პროდუქტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისია;
ტენდერის ნომერი: CON190000008;
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „ვიში“ (ს/ნ: 405279078);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო კონსოლიდირებული ტენდერის შეწყვეტა.
განკარგულება