შავი სია   შპს „კაპიტალ გრუპ“ (ს/ნ: 405341312)


19.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190021844;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „კაპიტალ გრუპ“ (ს/ნ: 405341312);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება