შავი სია   შპს „ლუნი“ (ს/ნ: 405388316)


13.01.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ტყიბულის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200008128;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ლუნი“ (ს/ნ: 405388316);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება