შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „გენჩ ინშაათ-ის საქართველოს ფილიალი“ (ს/ნ: 406025340)


06.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190012338;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „გენჩ ინშაათ-ის საქართველოს ფილიალი“ (ს/ნ: 406025340)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა.
განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2021 წლის 28 მაისს.