შავი სია   შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613)


05.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016241
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება