შავი სია   შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613)


17.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015674
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტიფექსი“ (ს/ნ: 406069613); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება