შავი სია   შპს „ც. კომპანი“ (ს/ნ: 406121227)


30.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბურთალოს რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018919
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ც. კომპანი“ (ს/ნ: 406121227); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება