შავი სია   შპს „ელნა“ (406147076)


08.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ – პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190000967
შესყიდვის ობიექტი: 19200000 – საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები; 
პრეტენდენტი: შპს „ელნა“ (ს/ნ: 406147076); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება