შავი სია   შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483)


25.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016299;
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი;
მიმწოდებელი: შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება