შავი სია   შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483)


15.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180003893
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი; 
მიმწოდებელი: შპს „ტიფანი“ (ს/ნ: 406174483); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება