შავი სია   შპს „აი პი ეს ჯორჯია“ (ს/კ: 406196682)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170007722
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 
მიმწოდებელი: შპს „აი პი ეს ჯორჯია“ (ს/კ: 406196682); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება