შავი სია   შპს „გეო ლაბ“ (ს/ნ: 406199233)


07.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „ჰერმესი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180019176
შესყიდვის ობიექტი: 98300000 – სხვადასხვა მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „გეო ლაბ“ (ს/ნ: 406199233); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება