შავი სია   „ბუკა“ (ს/ნ: 406210247)


13.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „კეთილმოწყობა“;
ტენდერის ნომერი: NAT190011232;
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები;
მიმწოდებელი: „ბუკა“ (ს/ნ: 406210247);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება