შავი სია   შპს „ტტ ჯგუფი“ (ს/ნ: 406263877)


16.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − სპეციალური პენიტენციური სამსახური; 
ტენდერის ნომერი: NAT180021291
შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი; 
მიმწოდებელი: შპს „ტტ ჯგუფი“ (ს/ნ: 406263877)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება