შავი სია   ი.მ. ელვარდ არსენიძე (პირადი №41001017393)


23.01.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016753
შესყიდვის ობიექტი: 09100000 – საწვავი; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ელვარდ არსენიძე (პირადი №41001017393)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება