შავი სია   შპს „არქიტექტი“ (ს/ნ: 412686669)


21.09.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180002009
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „არქიტექტი“ (ს/ნ: 412686669); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება