შავი სია   შპს „არქიტექტი“ (ს/კ: 412686669)


14.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170004683
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „არქიტექტი“ (ს/კ: 412686669); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება