შავი სია   შპს „იობი“ (ს/კ: 412704220)


11.10.2017
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170000253
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები
მიმწოდებელი: შპს „იობი“ (ს/კ: 412704220) 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება