შავი სია   შპს „პარტნიორი“ (ს/ნ: 412711258)


31.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: 14.12.2018 №743 (CMR180213790);
შესყიდვის ობიექტი: 18800000 – ფეხსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „პარტნიორი“ (ს/ნ: 412711258);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2021 წლის 23 ნოემბერს.