შავი სია   შპს „ავტო 2021“ (ს/ნ: 412743642)


12.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000999
შესყიდვის ობიექტი: 42400000 – ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები; 
მიმწოდებელი: შპს „ავტო 2021“ (ს/ნ: 412743642); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება