შავი სია   შპს „ქეთი“ (ს/ნ: 412749272)


29.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190023326;
შესყიდვის ობიექტი: 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული;
მიმწოდებელი: შპს „ქეთი“ (ს/ნ: 412749272);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება