შავი სია   შპს „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრი“ (ს/ნ: 416293932)


17.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190003027;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრი“ (ს/ნ: 416293932);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება