შავი სია   შპს „რეალ ენერჯი“ (ს/ნ: 416307259)


30.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190023021;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „რეალ ენერჯი“ (ს/ნ: 416307259);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება