შავი სია   შპს „არქიტექტურა და პროექტი“ (ს/ნ: 416311565)


01.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011137
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „არქიტექტურა და პროექტი“ (ს/ნ: 416311565); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება