შავი სია   შპს „ჯეოტრანსი“ (ს/ნ: 416320494)


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180020353
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეოტრანსი“ (ს/ნ: 416320494); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება