შავი სია   შპს „ბაბუ კაპიტალი“ (ს/ნ: 416335950)


05.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180017135
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბაბუ კაპიტალი“ (ს/ნ: 416335950); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება