შავი სია   შპს „ხოჩა“ (ს/ნ: 416344012)


26.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“;
ტენდერის ნომერი: NAT200003711;
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები;
მიმწოდებელი: შპს „ხოჩა“ (ს/ნ: 416344012);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება