შავი სია   შპს „რჩეული საცხობი“ (ს/ნ: 417884258)


01.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000505
შესყიდვის ობიექტი: 15800000 – სხვადასხვა საკვები პროდუქტი; 
მიმწოდებელი: შპს „რჩეული საცხობი“ (ს/ნ: 417884258); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება