შავი სია   შპს „ხაჩა“ (ს/ნ: 417885783)


26.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190020290;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ხაჩა“ (ს/ნ: 417885783);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება