შავი სია   შპს „ლუკა XXI საუკუნე“ (ს/ნ: 419618195)


23.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016753
შესყიდვის ობიექტი: 09100000 – საწვავი; 
მიმწოდებელი: შპს „ლუკა XXI საუკუნე“ (ს/ნ: 419618195)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება