შავი სია   შპს „ქა-გი“ (ს/ნ: 419619871)


07.08.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დიდუბის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000225
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ქა-გი“ (ს/ნ: 419619871); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება