შავი სია   შპს „ოთ-მა“ (ს/ნ: 422717509)


28.07.2020
 
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იუსტიციის სახლი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190011768;
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი;
მიმწოდებელი: შპს „ოთ-მა“ (ს/ნ: 422717509);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება