შავი სია   შპს „ლორდი“ (ს/ნ: 424069643)


13.01.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;
ტენდერის ნომერი: NAT200016539;
შესყიდვის ობიექტი: 34900000 – სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები;
მიმწოდებელი: შპს „ლორდი“ (ს/ნ: 424069643);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება