შავი სია   შპს „კვანძი“ (ს/კ: 424070551)


10.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი;
შესყიდვის ობიექტი: SPA150025400;
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „კვანძი“ (ს/კ: 424070551);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება